MuM Hírek  |  Szoftverek  |  Autodesk árak  |  MuM árak

Mensch und Maschine Hungary Kft Általános Szerződési Feltételei
(Érvényes: 2019.03.01-től)

1. Általános rendelkezések

1.1. A Mensch und Maschine Hungary Kft ÁSZF alkalmazási területe, weboldal használata
1.1.1. Minden, a Mensch und Maschine Hungary Kft-vel mint Szolgáltatóval (a továbbiakban: "Szolgáltató") kötött szerződés esetében jelen Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") érvényes.
1.1.2. Jelen ÁSZF a vevő (a továbbiakban: "Vevő") saját ÁSZF-ére - különösen a jelen ÁSZF-nek ellentmondó beszerzési feltételeire - való esetleges hivatkozásától függetlenül érvényes, amely feltételek semmilyen jogi hatállyal nem bírnak, függetlenül attól, hogy mikor és milyen formában hozták azokat a Szolgáltató tudomására.
A jelen feltételek egyes pontjaitól eltérő megállapodások csak az adott pontokra hatályosak, és érvényességükhöz a Szolgáltató előzetes, kifejezett és írásbeli megerősítése szükséges. A Szolgáltatónak a Vevő üzleti és beszerzési feltételeihez kapcsolódó hallgatása semmilyen körülmények között nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a Vevő ezen üzleti és beszerzési feltételeinek érvényességéhez hozzájárul.
1.1.3. A jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Vevő (a továbbiakban: "Felek") között létrejött szerződés valamennyi összetevőjének adásvétel, bérbeadás és a Szolgáltató által nyújtott informatikai termékszállítások / szolgáltatások formájában történő szállítására vonatkozik (a továbbiakban: "Szolgáltatás(ok)"), úgymint előfizetés, programozási szolgáltatások, tanácsadás vagy oktatás.
1.1.4. Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Vevő közötti összes jelenlegi és jövőbeni szerződéses kapcsolatra vonatkoznak mindaddig, amíg a Szolgáltató nem közöl módosított ÁSZF-et a Vevővel. Ha a Vevő a közléstől számított egy héten belül írásban és indoklással ellátva nem emel kifogást a megváltozott ÁSZF ellen, akkor a módosított ÁSZF-et elfogadottnak kell tekinteni.
1.1.5. Jelen ÁSZF elérhető és letölthető az alábbi weboldalról és linkről: www.mum.co.hu/aszf.pdf
1.1.6. Jelen ÁSZF 2019.03.01-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.
1.1.7. A www.mum.co.hu domaint és aldomainjeit használók elfogadják, hogy a weboldal használatával jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerték és elfogadták. Amennyiben nem fogadja el az ÁSZF-et, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2. A szerződés létrejötte

2.1. Ajánlatok
2.1.1. A Szolgáltató által tett ajánlat nem kötelező érvényű, és nem kötelezi a Szolgáltatót a teljesítésre. A Szolgáltató az árajánlat adása során a tévedés lehetőségét és a változtatás jogát fenntartja.
2.1.2. A hirdetésekben, termékismertetőkben, árlistákban, valamint a www.mum.co.hu weboldalon szereplő, a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra vonatkozó adatok nem kötelező érvényűek. Kizárólag a Szolgáltató által a megrendelés visszaigazolásában visszaigazolt adatok, illetve a szerződés szerinti specifikációk irányadók.
2.1.3. Az ajánlatban feltüntetett érvényességi időn túl az ajánlat nem érvényes.

2.2. Megrendelés
2.2.1. A megrendeléssel a Vevő kötelező érvénnyel kijelenti szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát.
2.2.2. A megrendeléssel a Vevő kijelenti, hogy a mindenkori ÁSZFet megismerte és elfogadta.
2.2.3. A Szolgáltató jogosult a Vevő megrendelését két héten belül elfogadni, vagy a megrendelés elfogadását elutasítani.
2.2.4. Amennyiben a Szolgáltató a Vevő megrendelését két héten belül nem fogadja el annak írásbeli visszaigazolásával, az a megrendelés elutasítását jelenti.

2.3. A szerződés megkötése
2.3.1. A szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő által kezdeményezett megrendelést a Szolgáltató írásban, faxon vagy emailben elfogadta annak írásbeli visszaigazolásával, vagy a Szolgáltató a megrendelést ténylegesen teljesítette. A szerződés megkötésének napja a visszaigazolás elküldésének napja, a megrendelés tényleges teljesítése esetén pedig a teljesített ill. szolgáltatott tétel elküldésének napja.
2.3.2. A szerződés tartalma szempontjából kizárólag a megrendelés visszaigazolásában ill. a szerződésben szereplő adatok, nem pedig a megrendelésben szereplő adatok az irányadók.
2.3.3. A szerződés azzal a fenntartással jön létre, hogy amennyiben a Szolgáltató beszállítója a Szolgáltató részére nem megfelelő módon, vagy nem szabályosan szállít, akkor a Szolgáltató nem, vagy csak részben köteles a teljesítésre. Abban az esetben, ha a megrendelésben szereplő tétel nem elérhető, vagy csak részben érhető el, a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Vevőt, és visszatéríti részére az esetlegesen már megfizetett ellenszolgáltatást.

3. A szolgáltatások köre, teljesítés, kárveszély

3.1. A szolgáltatások köre
3.1.1. A szerződés tárgyát képező szolgáltatások Szolgáltató általi elvégzésére - amennyiben a Felek másként nem állapodtak meg - a Szolgáltató által választott, az üzletágban szokásos módon, a Szolgáltató rendes munkaidejében kerül sor. Amennyiben a Vevő kérésére, vagy olyan rendkívüli körülmények miatt, melyek ezt szükségessé teszik, a rendes munkaidőn túli teljesítésre kerül sor, akkor a többletköltségek külön kerülnek kiszámlázásra. A szerződés tárgyát képező munkálatokat elvégző személyek kiválasztására a Szolgáltató köteles, aki jogosult ehhez harmadik személyeket is igénybe venni.
3.1.2. A Szolgáltató nem köteles betanítást vagy oktatást tartani. Betanítás vagy oktatás esetén külön megállapodást kell kötni, betanítás vagy oktatás külön díj ellenében történik. A betanítást vagy oktatást a Szolgáltató előre meghatározott módon, helyen és időben tartja.
3.1.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a leszállított termékek minőségi hiányosságaiért a Vevő által választott felhasználási hely vagy a Vevő által a használathoz létrehozott műszaki feltételek vonatkozásában. Kizárólag a Vevő felelőssége, hogy megteremtse a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások felhasználásához szükséges körülményeket és a felhasználás technikai feltételeit.

3.2. Teljesítési határidők, késedelem
3.2.1. A megállapodás szerinti teljesítési határidők és időpontok nem kötelező érvényűek. E határidők a szerződés létrejöttével kezdődnek. Általános szállítási határidő a Vevő írásbeli megrendelésének Szolgáltató által történő visszaigazolásától számított egy hét.
3.2.2. Ha a Szolgáltató neki felróható okból a nem kötelező érvényű teljesítési határidőt több mint 4 héttel túllépi, a Vevő a Szolgáltató részére írásban póthatáridőt szabhat. A meghatározott póthatáridő eredménytelen eltelte után a Vevő a szerződéstől írásban elállhat.
3.2.3. A teljesítés Szolgáltatónak fel nem róható, átmeneti és előre nem látható akadályozottsága esetén a Felek által megállapodott határidő meghosszabbodik, és megállapodás szerinti határidő az akadályozottság időtartamával kitolódik. Ilyen teljesítési akadályról van szó különösen hatósági intézkedések, bérharccal kapcsolatos intézkedések, a közlekedési eszközök vagy az energia hiánya esetén, a beszállítók általi szállítások előre nem látható elmaradása esetén (mindez azoknál a cégeknél is, melyeket a Szolgáltató a jelen szerződés teljesítéséhez igénybe vesz), valamint vis major események esetén. Amennyiben a Szolgáltató ilyen esetben az eredeti teljesítési határidőt már hat hónappal túllépte, akkor mindkét szerződő fél jogosult elállni a szerződéstől; a Vevő ehhez kapcsolódó kártérítési igényeit a Felek kizárják.
3.2.4. Amennyiben egy szolgáltatás már teljesítésre került, és a Szolgáltató a Vevő fizetési késedelme miatt egy megfelelő, legalább két hetes póthatáridő tűzését követően eláll a szerződéstől, akkor a 4.2.4., 4.2.9. és 4.2.10 pontban említettek mellett a Vevő minimum kártérítésként a vételár legalább 15%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni. Az ezt meghaladó kártérítés érvényesítésének jogát a Szolgáltató fenntartja.

3.3. A kárveszély átszállása, az átvétel késedelme
3.3.1. A Vevő haladéktalanul köteles átvenni a Szolgáltató által szabályosan végrehajtott (rész)teljesítéseket.
3.3.2. A kárveszély a dolog átvételével átszáll a Vevőre.

4. Díjazás

4.1. Általános rendelkezések
4.1.1. Minden díj euróban megadott nettó díjnak minősül, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA). Ez alól kivétel, amikor az ÁFA kifejezetten feltüntetésre kerül.
4.1.2. A kiegészítő szolgáltatásokat, mint például a Szolgáltató által végzett betanításokat, oktatásokat és tanácsadásokat külön kell megrendelni, külön fizetendő díj ellenében.

4.2. Fizetési feltételek, késedelem
4.2.1. Amennyiben a Felek másként nem állapodtak meg, a számla kiegyenlítése a számla kiállításának napjától számított 15 napon belül esedékes. Minden kifizetés költségmentesen és levonások nélkül teljesítendő. Az átutalások a Vevő kockázatára történnek. Átutalás esetén az utalással kapcsolatos esetleges banki költség teljes mértékben a Vevőt terheli.
4.2.2. A Szolgáltató jogosult a teljesítést Vevő által fizetett előleg megfizetésétől függővé tenni.
4.2.3. Amennyiben a Felek részletfizetésben állapodnak meg, akkor - akár csak egy részlet fizetési késedelme esetén is - határidő túllépés következik be, és a teljes követelés azonnal esedékessé válik.
4.2.4. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a Magyar Nemzeti Bank mindenkor érvényes jegybanki alapkamata + 0,5% mértékű késedelmi kamatot, az árfolyamromlásból származó veszteséget (Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyama + 3%), illetve az ajánlat esetleges árkedvezményét a Vevő részére felszámítani. A késedelem esetén keletkező követelésbehajtó irodai és ügyvédi költségeket a Vevő köteles viselni.
4.2.5. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult minden szerződéses kötelezettségnek teljesítését felfüggeszteni a Vevő valamennyi fizetési kötelezettségének teljesítéséig.
4.2.6. Amennyiben a Vevő a fizetést a Szolgáltató által kitűzött póthatáridőre sem teljesítette, akkor a 3.2.4. és a 4.2.4 pont szerinti jogkövetkezmények lépnek életbe.
4.2.7. A teljesített szolgáltatás, ill. dolog a díjazás, a járulékos költségek és esetleges kamatok teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában maradnak.
4.2.8. A szerződés megszüntetésének minden esetében a Vevő köteles a teljesített szolgáltatást ill. dolgot saját költségén és saját kockázatára a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni. Ha a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, teljesített dolog visszaszolgáltatása lehetetlen vagy megoldhatatlan, akkor a Vevő köteles a Szolgáltatónak a szolgáltatás, ill. teljesített dolog forgalmi értékét megtéríteni.
4.2.9. Ezen túlmenően a Szolgáltató jogosult - amennyiben ez nem lehetetlen vagy megvalósíthatatlan - előzetes írásbeli felszólítás után, a Vevő költségén, a Vevő által ezúton biztosított önhatalomnál fogva birtokába visszavenni a nyújtott szolgáltatásokat, teljesített dolgokat. A Vevő köteles haladéktalanul belépést biztosítani a Szolgáltató részére azon helyiségekbe, ahol a nyújtott szolgáltatás, teljesített dolog található.

4.3. Kifogások, beszámítás, visszatartási jog
4.3.1. A kiszámlázott követelésekkel szembeni reklamációt a Vevő köteles a számla kiállításának napjától számított 30 napon belül írásban bejelenteni, ellenkező esetben a követelést elismertnek kell tekinteni.
4.3.2. A Vevő által a számlával szemben felhozott kifogások nem gátolják a számla esedékességét, kivéve, ha a kifogásolás a számla nyilvánvaló hibáira vonatkozik.
4.3.3. A Szolgáltató követeléseibe a Vevő csak a bírósági úton megállapított, vagy a Szolgáltató által írásban elismert követeléseket számíthatja be. A Vevőt visszatartási jog nem illeti meg.
4.3.4. A Vevő kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy minden általa teljesített kifizetés először a felmerült költségekre, azután a kamatokra és csak legvégül a teljesített dolgokra kerüljön elszámolásra.

5. Szavatosság

5.1. Határidő
5.1.1. A szavatossági idő a kárveszély Vevőre történő átszállásától számított hat hónap.
5.1.2. A hat hónapos határidő lejárta után valamennyi szavatossági igény elenyészik.

5.2. Reklamáció, vizsgálati kötelezettség
5.2.1. A Vevő által támasztott szavatossági igények érvényesítésének feltétele a hiányosságok és hibák írásbeli, részletes és időben történő bejelentése. A Vevő köteles a szolgáltatás teljesítése után a szolgáltatás tárgyait haladéktalanul megvizsgálni, hogy hibásak-e. Ugyanez a bejelentési kötelezettség fennáll a rejtett hiányosságok esetén is, azzal, hogy a reklamációs kötelezettséget a hiba felfedezése váltja ki. A szállított dolog valamely részének hiányosságai nem vezethetnek a teljes szállítmány megreklamálásához. Ha a Vevő nem jelenti be időben a reklamációt, akkor az árut jóváhagyottnak kell tekinteni, ami kizárja a szavatossági igények érvényesítését.
5.2.2. A Vevőt terheli a teljeskörű bizonyítási kötelezettség a követelés valamennyi feltételét illetően, különösen magára a hibára, a hiba megállapításának időpontjára és a reklamáció időben történt közlésére vonatkozóan.

5.3. A hibák és hiányosságok Szolgáltató általi megszüntetése
5.3.1. A Szolgáltató csak akkor köteles a szavatosságra, ha a Vevő fizetési kötelezettségeit hiánytalanul teljesítette. A szavatossági igények nem jogosítják fel a Vevőt az ő teljesítésének visszatartására.

5.4. A Vevő elállási joga
5.4.1. Ha a Szolgáltató ismételt próbálkozások és legalább négy hetes póthatáridő tűzése után sem tudja helyreállítani a szerződésben meghatározott állapotot, akkor a Vevő jogosult a szerződéstől írásban és azonnali hatállyal elállni.
5.4.2. A Vevőt az elállás okán nem illetik meg a Szolgáltatóval szemben kártérítési igények.

5.5. A szavatosság kizárása
5.5.1. A Szolgáltató nem áll helyt a vis major események miatt bekövetkezett meghibásodásokért. A szavatosság nem terjed ki a Vevő vagy alkalmazottai által elkövetett kezelési hibák vagy nem rendeltetésszerű használat okozta hibákra vagy károkra.

6. Felelősség

6.1. Előfeltételek
6.1.1. A Szolgáltató felelőssége a szándékosságra vagy a súlyos gondatlanságra korlátozódik. A Szolgáltató enyhe gondatlanságért való felelősségét, a következményi károk, vagyoni károk, elmaradt haszon megtérítését, a teljesítési segédei cselekedeteiért való felelősséget és a harmadik személyek által a Vevővel szemben támasztott igényekből eredő károk Szolgáltató általi megtérítését a Felek kizárják.
6.1.2. A Vevő szavatossági igényeinek feltétele az 5.2. pont szerinti haladéktalan, írásbeli és részletes reklamáció.
6.1.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek cselekményeire vagy vis maior eseményekre visszavezethető károkért.

6.2. Felelősség a szoftverekért
6.2.1. A Szolgáltató sem felelősséget, sem szavatosságot nem vállal arra vonatkozóan, hogy az általa szállított szoftverek a Vevő által támasztott követelményeknek eleget tesznek, hogy a Vevő más programjaival kompatibilisek, illetve arra vonatkozóan sem, hogy minden szoftverhiba kiküszöbölhető.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan esetleges károkért, amelyek a Vevőnél telepített tűzfal-rendszer megkerüléséből vagy üzemen kívül helyezéséből adódnak.
6.2.2. A Szolgáltató által szállított szoftverek esetében a mindenkori szoftvergyártó azon termékleírásai és szerződési feltételei érvényesek, amelyek a gyártó mindenkori honlapjáról letölthetők, illetve amelyeket a szállított termék mellé csomagoltak.

6.3. Alkalmazott eszközök és berendezések
A Vevő felelősséget vállal a Szolgáltató eszközeinek és berendezéseinek olyan károsodásáért és elvesztéséért, amelyeket a Szolgáltató az általa végzett szállítások vagy szolgáltatások teljesítése során a Vevő helyiségeiben felállított, tekintet nélkül a körülményekre - így vis maior esetén is -, hacsak a kárt nem a Szolgáltató vagy annak megbízottja okozta.

7. Titoktartás, adatvédelem

7.1. Titoktartás
7.1.1. A Vevő köteles minden, valamely megbízás (ajánlat, szerződés) végrehajtása során szerzett információt és adatot titokban tartani, hacsak a Szolgáltató őt írásban e kötelezettsége alól fel nem mentette.
7.1.2. A Vevő kizárólag olyan munkatársakat és teljesítési segédeket vehet igénybe, akiket kifejezetten, írásban titoktartásra kötelezett. Továbbá a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy minden egyéb törvény szerinti adatvédelmi rendelkezést betart.

7.2. Adatvédelem
7.2.1. A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megrendeléssel összefüggő adatait a Szolgáltató feldolgozás, tárolás és kiértékelés céljából felhasználja, illetve azokat kapcsolt vállalkozásai részére továbbítsa. Továbbá a Vevő kifejezetten belegyezik abba, hogy részére a Szolgáltató elektronikus úton, illetve telefonos kapcsolatfelvétel útján ajánlatokat és információkat küldjön. A fenti hozzájárulást a Vevő bármikor írásban, a Szolgáltatónak küldött értesítésben visszavonhatja.

7.3. A titoktartás illetve az adatvédelem megsértése
7.3.1. A törvényes adatvédelmi előírások vagy egyéb, a Felek megállapodása szerinti titoktartási kötelezettségek Vevő általi megszegése esetére a Felek egy, a Vevő vétkességétől és a kár bizonyításától független, szerződésszegésenként a megrendelés összege 20%-ának megfelelő kötbérben állapodnak meg. Ez a rendelkezés az ezen túlmenő kártérítés érvényesítését nem érinti
7.3.2. A törvényes adatvédelmi előírásokból adódó kötelezettségek, vagy a Felek megállapodásában meghatározott titoktartási kötelezettségek a megbízás Szolgáltató általi hiánytalan teljesítése és valamennyi hosszútávú kötelmi jogviszony megszűnése után is érvényben maradnak a jogviszony megszűnését követően 5 évig, hacsak a kötelező érvényű törvényi rendelkezések határozatlan idejű, vagy mindenesetre az öt évnél hosszabb kötelezettséget nem írnak elő.

8. Szerzői jog és használat

8.1. A megállapodás szerinti szolgáltatások (programok, dokumentációk stb.) minden szerzői joga a szoftvergyártót, illetve adott esetben a Szolgáltatót illeti meg.
8.2. A Vevő a szerződéssel a szoftver felett a szoftver gyártójától használati jogot (licencjogosultságot) szerez az adott szoftver saját célra történő használatára, a szerződésben meghatározott keretek között, módon és példányszámban.
8.3. A Vevő nem jogosult a szoftvert a licencszerződésben meghatározott számúnál több munkaállomáson használni, harmadik félnek díjmentesen vagy díj ellenében átadni, a szoftver kódját megváltoztatni, továbbfejleszteni vagy visszafejteni, a kódot vagy annak részleteit a szoftver üzemszerű működtetésén kívül más célra felhasználni.
8.4. A Vevő a szoftver gyártásában való közreműködésével nem szerez semmilyen jogot a jelen szerződésben meghatározott használaton túl. Minden egyes, a Szolgáltató vagy a gyártó szerzői jogát érintő jogsértés kártérítési igényeket von maga után, azzal, hogy ilyen esetben teljeskörű kártalanítást kell fizetni.
8.5. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a tanácsadási szerződés teljesítése során a Szolgáltató, annak munkatársai és együttműködő partnerei által készített ajánlatokat, jelentéseket, elemzéseket, szakvéleményeket, szervezési terveket, programokat, teljesítési leírásokat, tervezeteket, számításokat, rajzokat, adathordozókat és hasonlókat csak a megrendelés teljesülésének céljára használja fel.
8.6. Kiváltképpen szükséges a Szolgáltató bármely szakmai kijelentésének díjmentesen vagy díjazás ellenében harmadik személy részére történő továbbadásához a Szolgáltató írásbeli beleegyezése. 8.7. A fentiek megsértése feljogosítja a Szolgáltatót a még nem teljesített megbízások azonnali hatállyal történő felmondására. A Szolgáltatót tanácsadási szolgáltatásaira szerzői jog illeti meg. Tekintettel arra, hogy az előállított tanácsadói szolgáltatások a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, azok használatának joga a honorárium megfizetése után is kizárólag a Vevő saját céljaira való felhasználásra vonatkozik, és csak a szerződésben megjelölt terjedelemben.
8.8. Minden egyes ennek ellenére történő továbbadás - a társaság megszűnése vagy felszámolása esetén is -, de még a rövid időre másolat készítése céljából történő átengedés is kártérítési igényeket von maga után.
8.9. Ilyen esetben teljeskörű kártalanítást kell fizetni.
8.10. A www.mum.co.hu domainen és aldomainjein megjelenő bármely tartalom vagy azok bármely részletének letöltése, átvétele, újra nyilvánossá tétele, más módon való felhasználása, feldolgozása vagy értékesítése a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül nem megengedett. A weboldalról bármilyen anyagot átvenni kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezésével lehetséges.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Vevő köteles a nevében vagy címében bekövetkezett változást haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval. Amennyiben a változás bejelentésére nem kerül sor, akkor az iratokat akkor kell a Vevő által átvettnek tekinteni, ha azokat a Vevő által utoljára közölt címre küldték el. Amennyiben a Vevő a nem időben bejelentett névváltozás esetén új számla kiállítását kéri, akkor ezt a kérést a Szolgáltató lehetőség szerint fogja teljesíteni; ez azonban semmi esetre sem késlelteti az eredeti számla esedékességét.
9.2. A szerződés nyelve kizárólagosan a magyar nyelv.
9.3. Abban az esetben, ha a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. A Szolgáltató bármely jogáról való lemondás csak a Szolgáltató kifejezett írásbeli nyilatkozatával lép érvénybe.

9.4. Érvénytelenségi záradék
9.4.1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, érvényesíthetetlenné vagy jogtalanná válik, az nem érinti a fennmaradó részek érvényességét.
9.4.2. Az érvénytelen vagy jogtalanná vált rendelkezés helyére egy olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy jogtalanná vált rendelkezés céljához a lehető legközelebb áll.

MuM
Kapcsolat  |  Általános Szerdődési Feltételek  |  Adatvédelmi tájékoztató  |  Impresszum